Regulamin przedłużonej gwarancji na unit

1. Niniejszy regulamin określa zasady przedłużonej gwarancji, oferowanej przez producenta, tj. firmę Makromed Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Czechosłowackiej 1.
2. Przedłużona gwarancja polega na udzieleniu przez producenta dodatkowej, odpłatnej gwarancji na unit stomatologiczny EXIMA lub CERTUS.
3. Nabywcy określonemu w karcie gwarancyjnej udziela się gwarancji na okres 5 lat od daty instalacji unitu.
4. Przedłużona gwarancja udzielana jest na okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, który rozpoczyna swój bieg z upływem okresu podstawowej gwarancji producenta. Szczegóły podstawowej gwarancji, w tym okres jej trwania, znajdują się w karcie gwarancyjnej unitu / fotela stomatologicznego.
5. Gwarant zapewnia dobrą jakość i poprawne działanie sprzętu pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji użytkowania.
6. Przedłużona gwarancja obejmuje wyłącznie unit stomatologiczny oraz fotel stomatologiczny – bez wyposażenia, tzn. nie obejmuje lampy oświetleniowej, kompresora, pompy ssaka, końcówek oraz innego wyposażenia, które posiadają własne instrukcje użytkowania i własne karty gwarancyjne.
7. Z zastrzeżeniem różnic wynikających z niniejszego regulaminu, przedłużona gwarancja udzielana jest na takich samych warunkach, jak podstawowa gwarancja, której warunki znajdują się w karcie gwarancyjnej produktu.
8. Wyłączone z przedłużonej gwarancji są: źródła światła (żarówki, ledy), filtry, podkładki i uszczelki.
9. Gwarancja nie obejmuje następujących sytuacji:
a. uszkodzenia mechaniczne;
b. dostarczone do unitu złej jakości powietrze i woda;
c. wynikłe z wadliwego działania instalacji elektrycznej w gabinecie.
10. Nabywca traci gwarancję w przypadku:
a. stosowania urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania lub konserwacji;
b. dokonania przeróbek, napraw i zmian konstrukcyjnych bez upoważnienia ze strony producenta.
11. Realizując prawa z przedłużonej gwarancji, poza informacjami wymaganymi zgodnie z kartą gwarancyjną i/lub ogólnymi zasadami gwarancji obowiązującymi dla danego produktu, nabywca powinien dostarczyć gwarantowi kopię dowodu zakupu przedłużonej gwarancji.
12. Możliwość zakupienia przedłużonej gwarancji jest dostępna wyłącznie w trakcie składania zamówienia
13. Podczas zakupu przedłużonej gwarancji nabywca potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz akceptuje jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zakupienia przedłużonej gwarancji.
14. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
15. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.04.2022 r. i dotyczy zakupienia przedłużonej gwarancji w tym dniu i po tym dniu.